انجمن علوم مدیریت ایران، بخش علمی پژوهشی کنفرانس بین المللی را برگزار می کند

انجمن علوم مدیریت ایران، بخش علمی پژوهشی کنفرانس بین المللی را برگزار می کند طی سالهای اخیر کنفرانس بین‌المللی مدیریت در دو بخش علمی کاربردی و علمی پژوهشی برگزار شده است. تمرکز بخش علمی پژوهشی کنفرانس بر ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشگران حوزه