ارسال گواهی نامه های حضور پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

پیرو برگزاری پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ۲ الی ۴ دی ماه ۱۳۹۶ اعلام میگردد گواهی حضور شرکت کنندگان ارسال شد. در صورت عدم دریافت گواهی با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید.   اطلاعات تماس ۸۸۳۴۲۹۰۰ داخلی ۲۲۲